Filled Under:
089. AL FAJR (Fajar) 
(30 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MEREKA YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD S.A.W PASTI BINASA SEPERTI UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASULNYA

[89:1] Demi fajar,

[89:2] dan malam yang sepuluh,

[89:3] dan yang genap dan yang ganjil,

[89:4] dan malam bila berlalu.

[89:5] Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

[89:6] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?,

[89:7] (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

[89:8] yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

[89:9] dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

[89:10] dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

[89:11] yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

[89:12] lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

[89:13] karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

[89:14] sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJIAN TUHAN BAGI HAMBA-HAMBANYA

[89:15] Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".

[89:16] Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".

[89:17] Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

[89:18] dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

[89:19] dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),

[89:20] dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI DI HARI KIAMAT

[89:21] Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

[89:22] dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

[89:23] dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

[89:24] Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."

[89:25] Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya,

[89:26] dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA IMANNYA

[89:27] Hai jiwa yang tenang.

[89:28] Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

[89:29] Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

[89:30] dan masuklah ke dalam surga-Ku.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.