Filled Under:
069. AL HAAQQAH (Hari Kiamat) 
(52 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEPASTIAN ADANYA HARI KIAMAT

[69:1] Hari kiamat,

[69:2] apakah hari kiamat itu?

[69:3] Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

[69:4] Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.

[69:5] Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,

[69:6] Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

[69:7] yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

[69:8] Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

[69:9] Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

[69:10] Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

[69:11] Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,

[69:12] agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Peristiwa-peristiwa di waktu terjadinya hari kiamat

[69:13] Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

[69:14] dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

[69:15] Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

[69:16] dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

[69:17] Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

[69:18] Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

Sa'at berhisab dan peristiwa-peristiwa berikutnya

[69:19] Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

[69:20] Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

[69:21] Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,

[69:22] dalam surga yang tinggi.

[69:23] Buah-buahannya dekat,

[69:24] (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

[69:25] Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),

[69:26] Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,

[69:27] Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

[69:28] Hartaku sekali-kali tidak memberi manfa'at kepadaku.

[69:29] Telah hilang kekuasaanku dariku"

[69:30] (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."

[69:31] Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

[69:32] Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

[69:33] Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

[69:34] Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

[69:35] Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

[69:36] Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

[69:37] Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

AL QUR'AN BENAR-BENAR WAHYU ALLAH

[69:38] Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

[69:39] Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

[69:40] Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

[69:41] dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

[69:42] Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

[69:43] Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

[69:44] Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

[69:45] Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.

[69:46] Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

[69:47] Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

[69:48] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

[69:49] Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

[69:50] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

[69:51] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

[69:52] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.