Filled Under:
044. ADH DUKHAAN (Kabut) 
(59 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KAUM MUSYRIKIN DIAZAB OLEH TUHAN DENGAN HUKUMAN KELAPARAN SEBAGAI HUKUMAN YANG RINGAN

[44:1] Haa Miim.

[44:2] Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan,

[44:3] sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.

[44:4] Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,

[44:5] (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,

[44:6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

[44:7] Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.

[44:8] Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.

[44:9] Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.

[44:10] Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,

[44:11] yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.

[44:12] (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman."

[44:13] Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,

[44:14] kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila.

KARENA KAUM MUSYRIKIN TETAP INGKAR ALLAH MENDATANGKAN AZAB YANG BESAR

[44:15] Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).

[44:16] (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.

KISAH MUSA DENGAN FIR'AUN SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG-ORANG KAFIR

[44:17] Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,

[44:18] (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,

[44:19] dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.

[44:20] Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,

[44:21] dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".

[44:22] Kemudian Musa berdo'a kepada Tuhannya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)".

[44:23] (Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,

[44:24] dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.

[44:25] Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,

[44:26] dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,

[44:27] dan kesenangan-kesenangan yang mereka meni'matinya,

[44:28] demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

[44:29] Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.

[44:30] Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksaan yang menghinakan,

[44:31] dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.

[44:32] Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.

[44:33] Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat ni'mat yang nyata.

[44:34] Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,

[44:35] "tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,

[44:36] maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar".

[44:37] Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

[44:38] Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.

[44:39] Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

[44:40] Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,

[44:41] yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfa'at kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,

[44:42] kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

PERBUATAN JELEK DAN AMAL YANG SALEH AKAN MENDAPAT PEMBALASAN YANG SETIMPAL

[44:43] Sesungguhnya pohon zaqqum itu,

[44:44] makanan orang yang banyak berdosa.

[44:45] (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,

[44:46] seperti mendidihnya air yang sangat panas.

[44:47] Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.

[44:48] Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.

[44:49] Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.

[44:50] Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.

[44:51] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,

[44:52] (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;

[44:53] mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,

[44:54] demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

[44:55] Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),

[44:56] mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,

[44:57] sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.

[44:58] Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.

[44:59] Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.