Filled Under:
026. ASY SYU'ARAA' (Para Penyair)
(227 Ayat)
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MUHAMMAD S.A.W TIDAK USAH BERSEDIH HATI TERHADAP KEINGKARAN KAUM MUSYRIKIN

[26:1] Thaa Siin Miim. 

[26:2] Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.

[26:3] Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.

[26:4] Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu'jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

[26:5] Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

[26:6] Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

[26:7] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

[26:8] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:9] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH NABI MUSA A.S

Perintah Tuhan kepada Nabi Musa a.s untuk menyeru Fir'aun

[26:10] Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,

[26:11] (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"

[26:12] Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

[26:13] Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

[26:14] Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".

[26:15] Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mu'jizat-mu'jizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),

[26:16] Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehm: "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,

[26:17] lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".

Soal jawab antara Musa a.s dan Fir'aun

[26:18] Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

[26:19] dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna".

[26:20] Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.

[26:21] Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

[26:22] Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".

[26:23] Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"

[26:24] Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".

[26:25] Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"

[26:26] Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".

[26:27] Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".

[26:28] Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".

[26:29] Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".

[26:30] Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"

[26:31] Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".

[26:32] Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.

[26:33] Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

[26:34] Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya. Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

[26:35] ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

[26:36] Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

[26:37] niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.

[26:38] Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

[26:39] dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

[26:40] semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

[26:41] Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

[26:42] Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

[26:43] Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".

[26:44] Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

[26:45] Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

[26:46] Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).

[26:47] mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

[26:48] (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".

[26:49] Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".

[26:50] Mereka berkata: "Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,

[26:51] sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".

Perintah Tuhan kepada Musa a.s untuk menyelamatkan Bani Israil dari Fir'aun dan pembinasaan Fir'aun

[26:52] Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".

[26:53] Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.

[26:54] (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,

[26:55] dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,

[26:56] dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".

[26:57] Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,

[26:58] dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,

[26:59] demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.

[26:60] Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

[26:61] Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

[26:62] Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".

[26:63] Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

[26:64] Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.

[26:65] Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.

[26:66] Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.

[26:67] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mu'jizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:68] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH IBRAHIM A.S

[26:69] Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

[26:70] Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"

[26:71] Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".

[26:72] Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (do'a) mu sewaktu kamu berdo'a (kepadanya)?,

[26:73] atau (dapatkah) mereka memberi manfa'at kepadamu atau memberi mudharat?"

[26:74] Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".

[26:75] Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,

[26:76] kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

[26:77] karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,

[26:78] (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

[26:79] dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,

[26:80] dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

[26:81] dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),

[26:82] dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".

[26:83] (Ibrahim berdo'a): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

[26:84] dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

[26:85] dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan,

[26:86] dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

[26:87] dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,

[26:88] (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

[26:89] kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

[26:90] dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

[26:91] dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",

[26:92] dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)

[26:93] selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

[26:94] Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,

[26:95] dan bala tentara iblis semuanya.

[26:96] Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka.

[26:97] "demi Allah. sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

[26:98] karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".

[26:99] Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.

[26:100] Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorang pun,

[26:101] dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

[26:102] maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

[26:103] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:104] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH NUH A.S DENGAN KAUMNYA

[26:105] Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

[26:106] Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:107] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:108] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

[26:109] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:110] Maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku".

[26:111] Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"

[26:112] Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

[26:113] Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

[26:114] Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

[26:115] Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".

[26:116] Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".

[26:117] Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

[26:118] maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku".

[26:119] Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

[26:120] Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

[26:121] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:122] Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH HUD A.S

[26:123] Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.

[26:124] Ketika saudara mereka Huud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:125] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:126] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

[26:127] Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:128] Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

[26:129] dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

[26:130] Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

[26:131] Maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

[26:132] Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

[26:133] Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,

[26:134] dan kebun-kebun dan mata air,

[26:135] sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".

[26:136] Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,

[26:137] (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,

[26:138] dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".

[26:139] Maka mereka mendustakan Huud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:140] Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH SHALEH A.S

[26:141] Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

[26:142] Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:143] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:144] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

[26:145] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:146] Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,

[26:147] di dalam kebun-kebun serta mata air,

[26:148] dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

[26:149] Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

[26:150] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku;

[26:151] dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,

[26:152] yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

[26:153] Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

[26:154] Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mu'jizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar'..

[26:155] Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

[26:156] Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar'.

[26:157] Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,

[26:158] maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:159] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH LUTH A.S DENGAN KAUMNYA

[26:160] Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,

[26:161] ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?"

[26:162] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:163] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku.

[26:164] Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:165] Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

[26:166] dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

[26:167] Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"

[26:168] Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

[26:169] (Luth berdo'a): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan'.

[26:170] Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

[26:171] kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

[26:172] Kemudian Kami binasakan yang lain.

[26:173] Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

[26:174] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:175] Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

KISAH SYU'AIB A.S

[26:176] Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;

[26:177] ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,

[26:178] Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:179] maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku;

[26:180] dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:181] Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;

[26:182] dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

[26:183] Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

[26:184] dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

[26:185] Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

[26:186] dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

[26:187] Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

[26:188] Syu'aib berkata: "Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".

[26:189] Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa 'azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya 'azab itu adalah 'azab hari yang besar.

[26:190] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:191] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

AL QUR'AN DIBAWA TURUN OLEH JIBRIL KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W DALAM BAHASA ARAB

[26:192] Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

[26:193] dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),

[26:194] ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

[26:195] dengan bahasa Arab yang jelas.

[26:196] Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

[26:197] Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

[26:198] Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

[26:199] lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.

[26:200] Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

[26:201] Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat 'azab yang pedih,

[26:202] maka datanglah 'azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,

[26:203] lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"

[26:204] Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?

[26:205] Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka keni'matan hidup bertahun-tahun,

[26:206] Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,

[26:207] niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu meni'matinya.

[26:208] Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;

[26:209] untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

[26:210] Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.

[26:211] Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.

[26:212] Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.

[26:213] Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.

[26:214] Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

[26:215] dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

[26:216] Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";

[26:217] Dan bertawakkallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

[26:218] Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),

[26:219] dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

[26:220] Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Syaitan turun kepada pembohong-pembohong, dan peringatan kepada penyair-penyair

[26:221] Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?

[26:222] Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,

[26:223] mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.

[26:224] Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

[26:225] Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,

[26:226] dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,

[26:227] kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.